لینک کلاسهای آنلاین  پایه یازدهم، رشته علوم تجربی، کلاس ابوریحان

لینک کلاسهای آنلاین  پایه یازدهم، رشته علوم تجربی، کلاس ابوریحان

بروی نام درس کلیک کنید

روز زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم
شنبه

زبان خارجی 2

فیزیك 2

شیمی 2

ریاضی 2

یکشنبه

فیزیك 2

شیمی 2

زمین شناسی

زیست شناسی 2

 

دوشنبه

زیست شناسی 2

ریاضی 2

زیست شناسی 2

فارسی 2

سه شنبه

زبان خارجی 2

فیزیك 2

انسان و محیط زیست و تاریخ

عربی، زبان قرآن 2

چهارشنبه

شیمی 2

نگارش2

ریاضی 2

تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن)2

پنجشنبه