لیست دانش آموزان برتر

پوریا  احسان فر
پوریا احسان فر
مقطع: دهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1402-1403 کلاس: فردوسی نفر سوم با معدل 19/11
امیرحسین تصویری
امیرحسین تصویری
مقطع: دهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1402-1403 کلاس: سعدی نفر دوم با معدل 19/32
آرمین توکلی
آرمین توکلی
مقطع: دهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1402-1403 کلاس: فردوسی نفر اول با معدل 19/59
رضامهر اسدی طهرانی
رضامهر اسدی طهرانی
مقطع: دهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1402-1403 کلاس: رودکی نفر سوم با معدل 19/66
پرهام موحدی
پرهام موحدی
مقطع: دهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1402-1403 کلاس: رودکی نفر سوم با معدل 19/66
علی عشق آبادی
علی عشق آبادی
مقطع: دهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1402-1403 کلاس: مولوی نفر دوم با معدل 19/73
محمدمبین عباسی
محمدمبین عباسی
مقطع: دهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1402-1403 کلاس: مولوی نفر اول با معدل 19/86
هیراد قاسمی
هیراد قاسمی
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1402-1403 کلاس: ابوریحان نفر سوم با معدل 18/51
ابوالفضل حیدری مراد
ابوالفضل حیدری مراد
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1402-1403 کلاس: خوارزمی نفر دوم با معدل 18/95
محسن فرساد اسدی
محسن فرساد اسدی
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1402-1403 کلاس: خیام نفر دوم با معدل 18/95
معین محمدیان
معین محمدیان
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1402-1403 کلاس: ابوریحان نفر اول با معدل 18/96
سامان محبوبی
سامان محبوبی
مقطع: یازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1402-1403 کلاس: رازی نفر سوم با معدل 18/87