بانک سوالات دبیرستان موحد

درس ریاضیات گسسته | پایه دوازدهم | ریاضی فیزیک | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/28
درس تفکر و سواد رسانه | پایه دهم | تمام رشته ها | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/28
درس آمار و احتمالات | پایه یازدهم | ریاضی فیزیک | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/28
درس زبان خارجی 3 | پایه دوازدهم | تمام رشته ها | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/25
درس انسان و محیط زیست | پایه یازدهم | تمام رشته ها | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/25
درس فارسی 3 | پایه دوازدهم | تمام رشته ها | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/23
درس زمین شناسی | پایه یازدهم | عمومی | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/23
درس علوم اجتماعی | پایه دوازدهم | عمومی | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/21
درس شیمی 1 | پایه دهم | تمام رشته ها | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/21
درس شیمی 2 | پایه یازدهم | تمام رشته ها | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/21