بانک سوالات دبیرستان موحد

سوالات امتحانی پایه ها
درس حسابان 1 | سوالات امتحانی پایه ها | پایه دوازدهم |ریاضی فیزیک | نوبت دوم | سال تحصیلی 1402-1403 | تاریخ امتحان 1403/04/25
درس فارسی 3 | سوالات امتحانی پایه ها | پایه دوازدهم |عمومی | نوبت دوم | سال تحصیلی 1402-1403 | تاریخ امتحان 1403/04/25
درس سلامت و بهداشت | سوالات امتحانی پایه ها | پایه دوازدهم |عمومی | نوبت دوم | سال تحصیلی 1402-1403 | تاریخ امتحان 1403/04/25
درس زیست شناسی 3 | سوالات امتحانی پایه ها | پایه دوازدهم |علوم تجربی | نوبت دوم | سال تحصیلی 1402-1403 | تاریخ امتحان 1403/04/25
درس زبان خارجی 3 | سوالات امتحانی پایه ها | پایه دوازدهم |عمومی | نوبت دوم | سال تحصیلی 1402-1403 | تاریخ امتحان 1403/04/25
درس تاریخ | سوالات امتحانی پایه ها | پایه یازدهم |عمومی | نوبت دوم | سال تحصیلی 1402-1403 | تاریخ امتحان 1403/04/25
درس انسان و محیط زیست | سوالات امتحانی پایه ها | پایه یازدهم |عمومی | نوبت دوم | سال تحصیلی 1402-1403 | تاریخ امتحان 1403/04/25
درس فارسی 2 | سوالات امتحانی پایه ها | پایه یازدهم |عمومی | نوبت دوم | سال تحصیلی 1402-1403 | تاریخ امتحان 1403/04/25
درس زیست شناسی 2 | سوالات امتحانی پایه ها | پایه یازدهم |علوم تجربی | نوبت دوم | سال تحصیلی 1402-1403 | تاریخ امتحان 1403/04/25
درس هندسه 2 | سوالات امتحانی پایه ها | پایه یازدهم |ریاضی فیزیک | نوبت دوم | سال تحصیلی 1402-1403 | تاریخ امتحان 1403/04/25