آکادمی مجازی دبیرستان موحد

شیمی 3 رایگان
مدرس: مهندس سید سعید جدی پایه: دوازدهم رشته: عمومی درس: شیمی 3 تعداد اپیزود: 221
زیست شناسی 3 رایگان
مدرس: محسن نجفی نژاد پایه: دوازدهم رشته: علوم تجربی درس: زیست شناسی 3 تعداد اپیزود: 71
فیزیک 3 - ریاضی فیزیک رایگان
مدرس: مهندس مهدی حنیفی پایه: دوازدهم رشته: ریاضی فیزیک درس: فیزیك 3 تعداد اپیزود: 98
فیزیک 3 - علوم تجربی رایگان
مدرس: مهندس مهدی حنیفی پایه: دوازدهم رشته: علوم تجربی درس: فیزیك 3 تعداد اپیزود: 93
ریاضیات گسسته رایگان
مدرس: محمد علی رضایی پایه: دوازدهم رشته: ریاضی فیزیک درس: ریاضیات گسسته تعداد اپیزود: 92
ریاضی 3 رایگان
مدرس: امیر پناهی فر پایه: دوازدهم رشته: علوم تجربی درس: ریاضی 3 تعداد اپیزود: 55
ریاضی 1 رایگان
مدرس: محمدرضا شادی پور پایه: دهم رشته: عمومی درس: ریاضی 1 تعداد اپیزود: 68
فیزیک 1 رایگان
مدرس: حسام خدابنده لو پایه: دهم رشته: عمومی درس: فیزیک 1 تعداد اپیزود: 68
شیمی 1 رایگان
مدرس: مهندس حسن لشکری پایه: دهم رشته: عمومی درس: شیمی 1 تعداد اپیزود: 289