آکادمی مجازی دبیرستان موحد

دوره کامل فیزیک 3 ریاضی فیزیک
مدرس: مهندس پیام مرادی پایه: دوازدهم رشته: ریاضی فیزیک درس: فیزیك 3 تعداد اپیزود: 249
دوره کامل فارسی 3
مدرس: سید محمد موسوی پایه: دوازدهم رشته: عمومی درس: فارسی 3 تعداد اپیزود: 145
دوره کامل فیزیک 3 علوم تجربی
مدرس: مهندس اشکان بشیری پایه: دوازدهم رشته: علوم تجربی درس: فیزیك 3 تعداد اپیزود: 177
دوره کامل زبان خارجی 3
مدرس: امیرحسین نوری پایه: دوازدهم رشته: عمومی درس: زبان خارجی 3 تعداد اپیزود: 86
دوره کامل گسسته
مدرس: دکتر محمد حسن گورانی پایه: دوازدهم رشته: ریاضی فیزیک درس: ریاضیات گسسته تعداد اپیزود: 148
دوره کامل هویت اجتماعی
مدرس: پیمان ابراهیمی پایه: دوازدهم رشته: عمومی درس: هویت اجتماعی تعداد اپیزود: 25
دوره کامل زیست شناسی 2
مدرس: مهدی حیدری پایه: یازدهم رشته: علوم تجربی درس: زیست شناسی 2 تعداد اپیزود: 292
دوره کامل شیمی2
مدرس: مهندس حسن لشگری پایه: یازدهم رشته: عمومی درس: شیمی 2 تعداد اپیزود: 193
دوره کامل حسابان 1
مدرس: مهرداد غلامی پایه: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک درس: حسابان 1 تعداد اپیزود: 195