آکادمی مجازی دبیرستان موحد

شیمی 3
مدرس: مهندس سید سعید جدی پایه: دوازدهم رشته: عمومی درس: شیمی 3 تعداد اپیزود: 240
زیست شناسی 3 رایگان
مدرس: محسن نجفی نژاد پایه: دوازدهم رشته: علوم تجربی درس: زیست شناسی 3 تعداد اپیزود: 71
فیزیک 3 - ریاضی فیزیک
مدرس: مهندس مهدی حنیفی پایه: دوازدهم رشته: ریاضی فیزیک درس: فیزیك 3 تعداد اپیزود: 101
فیزیک 3 - علوم تجربی رایگان
مدرس: مهندس مهدی حنیفی پایه: دوازدهم رشته: علوم تجربی درس: فیزیك 3 تعداد اپیزود: 91
ریاضیات گسسته
مدرس: محمد علی رضایی پایه: دوازدهم رشته: ریاضی فیزیک درس: ریاضیات گسسته تعداد اپیزود: 105
ریاضی 3
مدرس: امیر پناهی فر پایه: دوازدهم رشته: علوم تجربی درس: ریاضی 3 تعداد اپیزود: 60
ریاضی 1
مدرس: محمدرضا شادی پور پایه: دهم رشته: عمومی درس: ریاضی 1 تعداد اپیزود: 57
فیزیک 1
مدرس: حسام خدابنده لو پایه: دهم رشته: عمومی درس: فیزیک 1 تعداد اپیزود: 58
شیمی 1
مدرس: مهندس حسن لشکری پایه: دهم رشته: عمومی درس: شیمی 1 تعداد اپیزود: 230