آکادمی مجازی دبیرستان موحد

دوره کامل عربی 3
مدرس: پیمان کشاورزصدر پایه: دوازدهم رشته: عمومی درس: عربی، زبان قرآن 3 تعداد اپیزود: 14
دوره کامل ریاضی 3
مدرس: دکتر محمد حسن گورانی پایه: دوازدهم رشته: علوم تجربی درس: ریاضی 3 تعداد اپیزود: 193
دوره کامل شیمی 3 ریاضی
مدرس: مهندس سید سعید جدی پایه: دوازدهم رشته: ریاضی فیزیک درس: شیمی 3 تعداد اپیزود: 210
مبانی برنامه نویسی رایگان
مدرس: عباس رحمتی پایه: عمومی رشته: عمومی درس: مبانی برنامه نویسی تعداد اپیزود: 1
دوره کامل ریاضی 1
مدرس: دکتر طاهر لطفی پایه: دهم رشته: عمومی درس: ریاضی 1 تعداد اپیزود: 173
دوره کامل سلامت و بهداشت
مدرس: پیمان ابراهیمی پایه: دوازدهم رشته: عمومی درس: سلامت و بهداشت تعداد اپیزود: 23
دوره کامل زیست شناسی 1
مدرس: پیمان ابراهیمی پایه: دهم رشته: علوم تجربی درس: زیست شناسی 1 تعداد اپیزود: 28
دوره کامل هندسه 1
مدرس: مهندس نادر امین پناه پایه: دهم رشته: ریاضی فیزیک درس: هندسه 1 تعداد اپیزود: 19
دوره کامل عربی 1
مدرس: سید عزت عمید پایه: دهم رشته: عمومی درس: عربی، زبان قرآن 1 تعداد اپیزود: 69