برنامه امتحانات دبیرستان موحد سال تحصیلی 1401-1402

امتحان تاریخ ساعت پایه رشته
آزمایشگاه علوم تجربی 1402/03/29 8:00 دهم عمومی
منطق 1402/03/29 8:00 دهم علوم انسانی
انسان و محیط زیست 1402/03/28 10:00 یازدهم عمومی
آمار و احتمال 1402/03/27 10:00 یازدهم ریاضی فیزیک
زبان خارجی 1 1402/03/27 8:00 دهم عمومی
علوم اجتماعی 1402/03/25 7:30 دوازدهم عمومی
دین و زندگی 2 1402/03/24 10:00 یازدهم عمومی
تفکر و سواد رسانه 1402/03/24 8:00 دهم عمومی
تاریخ 1 1402/03/23 8:00 دهم علوم انسانی
عربی، زبان قرآن 3 1402/03/23 7:30 دوازدهم عمومی
زمین شناسی 1402/03/22 10:00 یازدهم عمومی
نگارش 1 1402/03/22 8:00 دهم عمومی
آزمایشگاه علوم تجربی 2 1402/03/21 10:00 یازدهم عمومی
ریاضیان گسسته 1402/03/21 7:30 دوازدهم ریاضی فیزیک
زمین شناسی 1402/03/21 7:30 دوازدهم علوم تجربی
شیمی 2 1402/03/20 10:00 یازدهم عمومی
فیزیک 1 علوم تجربی 1402/03/20 8:00 دهم علوم تجربی
هندسه 1 1402/03/20 8:00 دهم ریاضی فیزیک
اقتصاد 1402/03/20 8:00 دهم علوم انسانی
سلامت و بهداشت 1402/03/18 7:30 دوازدهم عمومی
زیست شناسی 2 1402/03/17 10:00 یازدهم علوم تجربی
هندسه 2 1402/03/17 10:00 یازدهم ریاضی فیزیک
عربی ، زبان قرآن 1 ریاضی و تجربی 1402/03/17 8:00 دهم عمومی
جامعه شناسی 1402/03/17 8:00 دهم علوم انسانی
حسابان 2 1402/03/16 7:30 دوازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 3 1402/03/16 7:30 دوازدهم علوم تجربی
ادبیات فارسی 2 1402/03/13 10:00 یازدهم عمومی
شیمی 1 1402/03/13 8:00 دهم عمومی
ریاضی و آمار 1 1402/03/13 8:00 دهم علوم انسانی
شیمی 3 1402/03/11 7:30 دوازدهم عمومی
عربی ، زبان قرآن 2 1402/03/10 10:00 یازدهم عمومی
جغرافیا 1402/03/10 8:00 دهم عمومی
زبان انگلیسی 3 1402/03/09 7:30 دوازدهم عمومی
ریاضی 2 1402/03/08 10:00 یازدهم عمومی
آمادگی دفاعی 1402/03/08 8:00 دهم عمومی
کارگاه کارآفرینی و تولید 1402/03/07 10:00 یازدهم عمومی
هندسه 3 1402/03/07 7:30 دوازدهم ریاضی فیزیک
ریاضی 3 1402/03/07 7:30 دوازدهم علوم تجربی
نگارش 2 1402/03/06 10:00 یازدهم عمومی
ریاضی 1 1402/03/06 8:00 دهم عمومی
علوم و فنون ادبی 1 1402/03/06 8:00 دهم علوم انسانی
فارسی 3 1402/03/04 7:30 دوازدهم عمومی
زبان خارجی 2 1402/03/03 10:00 یازدهم عمومی
زیست شناسی 1 1402/03/03 10:00 دهم علوم تجربی
فیزیک 1 1402/03/03 10:00 دهم ریاضی فیزیک
عربی ، زبان قرآن 1 علوم انسانی 1402/03/03 10:00 دهم علوم انسانی
فیزیک 3 1402/03/02 7:03 دوازدهم عمومی
تاریخ معاصر 1402/03/01 10:00 یازدهم عمومی
ادبیات فارسی 1 1402/03/01 10:00 دهم عمومی
دین و زندگی 3 1402/02/31 7:30 دوازدهم عمومی
فیزیک 2 1402/02/30 10:00 یازدهم عمومی
دین و زندگی 2 1402/02/30 8:00 دهم عمومی
هندسه 3 1402/02/11 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
زبان انگلیسی3 1402/02/10 8:00 دوازدهم عمومی
فیزیک 3 1402/02/09 8:00 دوازدهم عمومی
سلامت و بهداشت 1402/02/06 8:00 دوازدهم عمومی
تعلیمات دینی 3 1402/02/05 8:00 دوازدهم عمومی
ریاضیات گسسته 1402/02/04 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 3 1402/02/04 8:00 دوازدهم علوم تجربی
عربی ، زبان قرآن 3 1402/01/30 8:00 دوازدهم عمومی
شیمی3 1402/01/29 8:00 دوازدهم عمومی
فارسی 3 1402/01/28 8:00 دوازدهم عمومی
هویت اجتماعی 1402/01/27 8:00 دوازدهم عمومی
ریاضی 3 1402/01/26 8:00 دوازدهم علوم تجربی
حسابان 2 1402/01/26 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
هندسه 3 1401/10/21 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
عربی ، زبان قرآن 3 1401/10/19 8:00 دوازدهم عمومی
فیزیک 3 1401/10/17 8:00 دوازدهم عمومی
سلامت و بهداشت 1401/10/15 8:00 دوازدهم عمومی
زبان انگلیسی3 1401/10/14 8:00 دوازدهم عمومی
فارسی 3 1401/10/12 8:00 دوازدهم عمومی
ریاضیات گسسته 1401/10/10 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 3 1401/10/10 8:00 دوازدهم علوم تجربی
هویت اجتماعی 1401/10/08 8:00 دوازدهم عمومی
شیمی3 1401/10/07 8:00 دوازدهم عمومی
تعلیمات دینی 3 1401/10/05 8:00 دوازدهم عمومی
ریاضی 3 1401/10/03 8:00 دوازدهم علوم تجربی
حسابان 2 1401/10/03 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
اقتصاد 1401/09/14 8:00 دهم علوم انسانی
آمار و احتمال 1401/09/14 8:00 یازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 1 1401/09/12 8:00 دهم علوم تجربی
هندسه 1 1401/09/12 8:00 دهم ریاضی فیزیک
علوم و فنون ادبی 1401/09/12 8:00 دهم علوم انسانی
زیست 1401/09/12 8:00 یازدهم علوم تجربی
هندسه 2 1401/09/12 8:00 یازدهم ریاضی فیزیک
ادبیات فارسی 1 1401/09/09 8:00 دهم عمومی
ادبیات فارسی 1 1401/09/09 8:00 دهم علوم انسانی
فارسی 2 1401/09/09 8:00 یازدهم عمومی
عربی 1 1401/09/07 8:00 دهم عمومی
عربی 2 1401/09/07 8:00 یازدهم عمومی
شیمی 1 1401/09/05 8:00 دهم ریاضی فیزیک
شیمی 1 1401/09/05 8:00 دهم علوم تجربی
منطق 1401/09/05 8:00 دهم علوم انسانی
شیمی 2 1401/09/05 8:00 یازدهم عمومی
هندسه 3 1401/09/05 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
شیمی3 1401/09/03 8:00 دوازدهم عمومی
دینی 1 1401/09/02 8:00 دهم ریاضی فیزیک
دینی 1 1401/09/02 8:00 دهم علوم تجربی
دینی 1 1401/09/02 8:00 دهم علوم انسانی
دینی 2 1401/09/02 8:00 یازدهم عمومی
فیزیک 1 1401/09/01 8:00 دهم عمومی
جامعه شناسی 1401/09/01 8:00 دهم علوم انسانی
فیزیک 2 1401/09/01 8:00 یازدهم ریاضی فیزیک
فیزیک 2 1401/09/01 8:00 یازدهم علوم تجربی
زبان انگلیسی3 1401/09/01 8:00 دوازدهم عمومی
تعلیمات دینی 3 1401/08/30 8:00 دوازدهم عمومی
زبان انگلیسی 1 1401/08/29 8:00 دهم عمومی
زبان انگلیسی 2 1401/08/29 8:00 یازدهم عمومی
سلامت و بهداشت 1401/08/29 8:00 دوازدهم عمومی
ریاضی 1 1401/08/28 8:00 دهم عمومی
ریاضی و آمار 1401/08/28 8:00 دهم علوم انسانی
ریاضی 2 1401/08/28 8:00 یازدهم علوم تجربی
حسابان 1 1401/08/28 8:00 یازدهم ریاضی فیزیک
ریاضیات گسسته 1401/08/28 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 3 1401/08/28 8:00 دوازدهم علوم تجربی
عربی ، زبان قرآن 3 1401/08/25 8:00 دوازدهم عمومی
فیزیک 3 1401/08/24 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
فیزیک 3 1401/08/24 8:00 دوازدهم علوم تجربی
هویت اجتماعی 1401/08/23 8:00 دوازدهم عمومی
فارسی 3 1401/08/22 8:00 دوازدهم عمومی
ریاضی 1401/08/21 8:00 دوازدهم علوم تجربی
حسابان 2 1401/08/21 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک