برنامه امتحانات دبیرستان موحد سال تحصیلی 1402-1403

امتحان تاریخ ساعت پایه رشته
آمادگی دفاعی 1402/10/25 8:00 دهم عمومی
آمار و احتمالات 1402/10/25 10:00 یازدهم عمومی
عربی1 1402/10/23 8:00 دهم عمومی
عربی 2 1402/10/23 10:00 یازدهم عمومی
گسسته 1402/10/23 12:00 دوازدهم عمومی
نگارش1 1402/10/21 8:00 دهم عمومی
نگارش 2 1402/10/21 10:00 یازدهم عمومی
جغرافیا 1402/10/20 8:00 دهم عمومی
زمین شناسی 1402/10/20 10:00 یازدهم عمومی
زبان انگلیسی 3 1402/10/20 12:00 دوازدهم عمومی
شیمی 1 1402/10/18 8:00 دهم عمومی
شیمی1 1402/10/18 8:00 دهم عمومی
شیمی 2 1402/10/18 10:00 یازدهم عمومی
شیمی 3 1402/10/18 12:00 دوازدهم عمومی
هندسه 1 1402/10/16 8:00 دهم علوم تجربی
هندسه2 1402/10/16 10:00 یازدهم عمومی
زیست 2 1402/10/16 10:00 یازدهم عمومی
فیزیک 3 1402/10/16 12:00 دوازدهم عمومی
انسان و محیط زیست 1402/10/14 10:00 یازدهم علوم تجربی
هندسه 3 1402/10/13 12:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
زیست 3 1402/10/13 12:00 دوازدهم علوم تجربی
رسانه 1402/10/12 8:00 دهم ریاضی فیزیک
تاریخ معاصر 1402/10/12 10:00 یازدهم ریاضی فیزیک
فارسی1 1402/10/11 8:00 دهم عمومی
فارسی2 1402/10/11 10:00 یازدهم عمومی
سلامت و بهداشت 1402/10/11 12:00 دوازدهم عمومی
فیزیک1 1402/10/09 8:00 دهم عمومی
فیزیک 2 1402/10/09 10:00 یازدهم عمومی
فارسی 3 1402/10/09 12:00 دوازدهم عمومی
علوم اجتماعی(هویت) 1402/10/07 12:00 دوازدهم عمومی
زبان 1402/10/06 8:00 دهم عمومی
زبان انگلیسی 2 1402/10/06 10:00 یازدهم عمومی
عربی 3 1402/10/06 12:00 دوازدهم عمومی
دینی قرآن 1 1402/10/04 8:00 دهم عمومی
دینی،قرآن 2 1402/10/04 10:00 یازدهم عمومی
دینی 3 1402/10/04 12:00 دوازدهم عمومی
ریاضی1 1402/10/02 8:00 دهم عمومی
حسابان 1402/10/02 10:00 یازدهم ریاضی فیزیک
ریاضی 2 1402/10/02 10:00 یازدهم علوم تجربی
ریاضی 3 1402/10/02 12:00 دوازدهم علوم تجربی
حسابان 2 1402/10/02 12:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
آمار و احتمالات 1402/09/20 7:30 یازدهم ریاضی فیزیک
فیزیک 2 1402/09/18 7:30 یازدهم ریاضی فیزیک
فیزیک 2 1402/09/18 7:30 یازدهم علوم تجربی
فیزیک 3 1402/09/18 7:30 دوازدهم ریاضی فیزیک
فیزیک 3 1402/09/18 7:30 دوازدهم علوم تجربی
سلامت و بهداشت 1402/09/15 7:30 دوازدهم عمومی
عربی 1 1402/09/13 7:30 دهم ریاضی فیزیک
عربی 1 1402/09/13 7:30 دهم علوم تجربی
عربی 2 1402/09/13 7:30 یازدهم ریاضی فیزیک
عربی 2 1402/09/13 7:30 یازدهم علوم تجربی
عربی، زبان قرآن 3 1402/09/13 7:30 دوازدهم عمومی
هندسه 1 1402/09/11 7:30 دهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 1 1402/09/11 7:30 دهم علوم تجربی
هندسه2 1402/09/11 7:30 یازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 2 1402/09/11 7:30 یازدهم علوم تجربی
زیست شناسی 3 1402/09/11 7:30 دوازدهم علوم تجربی
هندسه 3 1402/09/11 7:30 دوازدهم ریاضی فیزیک