برنامه امتحانات دبیرستان موحد سال تحصیلی 1399-1400

امتحان تاریخ ساعت پایه رشته
مرحله 11 1400/04/04 8:00 دوازدهم عمومی
آمار و احتمال 1400/03/24 9:20 یازدهم ریاضی فیزیک
زبان خارجی 1 1400/03/22 10:20 دهم عمومی
زبان خارجی 2 1400/03/22 9:20 یازدهم عمومی
کارگاه کارآفرینی 1400/03/20 9:20 یازدهم عمومی
عربی 1 1400/03/19 10:20 دهم عمومی
عربی 2 1400/03/19 9:20 یازدهم عمومی
فیزیک 1 1400/03/17 10:20 دهم عمومی
فیزیک 2 1400/03/17 9:20 یازدهم عمومی
تفکر و سواد رسانه 1400/03/13 10:20 دهم عمومی
زمین شناسی 1400/03/13 9:20 یازدهم عمومی
نگارش 1 1400/03/11 10:20 دهم عمومی
نگارش 2 1400/03/11 9:20 یازدهم عمومی
جغرافیا 1400/03/10 10:20 دهم عمومی
تاریخ معاصر 1400/03/10 9:20 یازدهم عمومی
شیمی 1 1400/03/08 10:20 دهم عمومی
شیمی 2 1400/03/08 9:20 یازدهم عمومی
آمادگی دفاعی 1400/03/05 10:20 دهم عمومی
انسان و محیط زیست 1400/03/05 9:20 یازدهم عمومی
فارسی 1 1400/03/04 10:20 دهم عمومی
فارسی 2 1400/03/04 9:20 یازدهم عمومی
هندسه 1 1400/03/02 10:20 دهم ریاضی فیزیک
زیست 1 1400/03/02 10:20 دهم علوم تجربی
هندسه 2 1400/03/02 9:20 یازدهم ریاضی فیزیک
زیست 2 1400/03/02 9:20 یازدهم علوم تجربی
آزمایشگاه علوم 1 1400/02/30 10:20 دهم عمومی
آزمایشگاه علوم 2 1400/02/30 9:20 یازدهم عمومی
تعلیمات دینی 1 1400/02/29 10:20 دهم عمومی
تعلیمات دینی 2 1400/02/29 9:20 یازدهم عمومی
ادبیات 2 1400/02/27 19:30 یازدهم عمومی
ریاضی 1 1400/02/27 10:20 دهم عمومی
حسابان 1 1400/02/27 9:20 یازدهم ریاضی فیزیک
ریاضی 2 1400/02/27 9:20 یازدهم علوم تجربی
مرحله 5 1400/02/24 8:00 دهم عمومی
مرحله 10 1400/02/24 8:00 دوازدهم عمومی
مرحله 5 1400/02/24 8:00 یازدهم عمومی
فیزیک 1 1400/02/19 19:30 دهم عمومی
فیزیک 2 1400/02/19 19:30 یازدهم عمومی
مرحله 8 1400/02/17 8:00 دوازدهم عمومی
ریاضی 1 1400/02/11 19:30 دهم عمومی
حسابان 1 1400/02/11 19:30 یازدهم ریاضی فیزیک
ریاضی 2 1400/02/11 19:30 یازدهم علوم تجربی
ادبیات 1 1400/02/07 18:30 دهم عمومی
آمار و احتمال 1400/02/06 8:00 یازدهم ریاضی فیزیک
گسسته 1400/02/04 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 1 1400/02/04 8:00 دهم علوم تجربی
هندسه 1 1400/02/04 8:00 دهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 2 1400/02/04 8:00 یازدهم علوم تجربی
هندسه 2 1400/02/04 8:00 یازدهم ریاضی فیزیک
مرحله 7 1400/02/03 8:00 دوازدهم عمومی
شیمی 1400/02/02 8:00 دوازدهم عمومی
ادبیات 1 1400/02/01 8:00 دهم عمومی
ادبیات 2 1400/02/01 8:00 یازدهم عمومی
سلامت و بهداشت 1400/01/31 8:00 دوازدهم عمومی
ادبیات 1400/01/30 8:00 دوازدهم عمومی
دینی 1 1400/01/30 8:00 دهم عمومی
دینی 2 1400/01/30 8:00 یازدهم عمومی
هویت اجتماعی 1400/01/29 8:00 دوازدهم عمومی
فیزیک 3 1400/01/28 8:00 دوازدهم عمومی
فیزیک 1 1400/01/28 8:00 دهم عمومی
فیزیک 2 1400/01/28 8:00 یازدهم عمومی
دین و زندگی 1400/01/26 8:00 دوازدهم عمومی
عربی 1400/01/25 8:00 دوازدهم عمومی
عربی 1 1400/01/25 8:00 دهم عمومی
عربی 2 1400/01/25 8:00 یازدهم عمومی
هندسه 3 1400/01/24 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 3 1400/01/24 8:00 دوازدهم علوم تجربی
شیمی 1 1400/01/24 8:00 دهم عمومی
شیمی 2 1400/01/24 8:00 یازدهم عمومی
زبان انگلیسی 1400/01/22 8:00 دوازدهم عمومی
زبان خارجی 1 1400/01/22 8:00 دهم عمومی
زبان خارجی 2 1400/01/22 8:00 یازدهم عمومی
حسابان 1400/01/21 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
ریاضی 3 1400/01/21 8:00 دوازدهم علوم تجربی
ریاضیات 1400/01/21 8:00 دهم عمومی
ریاضی 2 1400/01/21 8:00 یازدهم علوم تجربی
حسابان 1 1400/01/21 8:00 یازدهم ریاضی فیزیک
مرحله 9 1400/01/20 8:00 دوازدهم عمومی
آمار و احتمال 1399/12/26 19:30 یازدهم ریاضی فیزیک
دین و زندگی 1399/12/23 19:30 دهم عمومی
دین و زندگی 2 1399/12/23 19:30 یازدهم عمومی
زبان خارجی 1 1399/12/18 19:30 دهم عمومی
زبان خارجی 2 1399/12/18 19:30 یازدهم عمومی
مرحله 4 1399/12/15 8:00 دهم عمومی
مرحله8 1399/12/15 8:00 دوازدهم عمومی
مرحله 4 1399/12/15 8:00 یازدهم عمومی
عربی 1 1399/12/12 19:30 دهم عمومی
عربی 2 1399/12/12 19:30 یازدهم عمومی
هندسه 1 1399/12/06 19:30 دهم ریاضی فیزیک
زیست 1 1399/12/06 19:30 دهم علوم تجربی
هندسه 2 1399/12/06 19:30 یازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 2 1399/12/06 19:30 یازدهم علوم تجربی
مرجله 6 1399/12/01 8:00 دوازدهم عمومی
شیمی 1 1399/11/28 19:30 دهم عمومی
شیمی 2 1399/11/28 19:30 یازدهم عمومی
ادبیات 1 1399/11/20 19:30 دهم عمومی
ادبیات 2 1399/11/20 19:30 یازدهم عمومی
مرجله 5 1399/11/17 8:00 دوازدهم عمومی
فیزیک 1 1399/11/12 19:30 دهم عمومی
فیزیک 2 1399/11/12 19:30 یازدهم عمومی
ریاضی 1 1399/11/04 19:30 دهم عمومی
حسابان 1 1399/11/04 19:30 یازدهم ریاضی فیزیک
ریاضی 2 1399/11/04 19:30 یازدهم علوم تجربی
مرحله 3 1399/11/03 8:00 دهم عمومی
مرحله 7 1399/11/03 8:00 دوازدهم عمومی
مرحله 3 1399/11/03 8:00 یازدهم عمومی
آمار و احتمال 1399/10/29 9:00 یازدهم ریاضی فیزیک
شیمی 1 1399/10/27 10:00 دهم عمومی
شیمی 2 1399/10/27 9:00 یازدهم عمومی
گسسته 1399/10/27 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
دین و زندگی 1 1399/10/24 10:00 دهم عمومی
دین و زندگی 2 1399/10/24 9:00 یازدهم عمومی
هویت اجتماعی 1399/10/24 8:00 دوازدهم عمومی
شیمی 1399/10/23 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
شیمی 1399/10/23 8:00 دوازدهم علوم تجربی
دفاعی 1399/10/22 10:00 دهم عمومی
زمین شناسی 1399/10/22 9:00 یازدهم عمومی
رسانه 1399/10/21 10:00 دهم عمومی
انسان و محیط زیست 1399/10/21 9:00 یازدهم عمومی
سلامت و بهداشت 1399/10/21 8:00 دوازدهم عمومی
هندسه 1 1399/10/20 10:00 دهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 1 1399/10/20 10:00 دهم علوم تجربی
هندسه 2 1399/10/20 9:00 یازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 2 1399/10/20 9:00 یازدهم علوم تجربی
زبان انگلیسی 1 1399/10/20 8:00 دوازدهم عمومی
مرحله 6 1399/10/19 8:00 دوازدهم عمومی
حسابان 1399/10/18 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
ریاضی 3 1399/10/18 8:00 دوازدهم علوم تجربی
زبان انگلیسی 1 1399/10/17 10:00 دهم عمومی
زبان انگلیسی 2 1399/10/17 9:00 یازدهم عمومی
نگارش 1399/10/16 8:00 دوازدهم عمومی
جغرافیا 1399/10/15 10:00 دهم عمومی
تاریخ 1399/10/15 9:00 یازدهم عمومی
عربی 1399/10/15 8:00 دوازدهم عمومی
نگارش 1 1399/10/14 10:00 دهم عمومی
نگارش 2 1399/10/14 9:00 یازدهم عمومی
فیزیک 1 1399/10/13 10:00 دهم عمومی
فیزیک 2 1399/10/13 9:00 یازدهم عمومی
هندسه 1399/10/13 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 1399/10/13 8:00 دوازدهم علوم تجربی
مدیریت خانواده و سبک زندگی 1399/10/11 8:00 دوازدهم عمومی
عربی 1 1399/10/10 10:00 دهم عمومی
عربی 2 1399/10/10 9:00 یازدهم عمومی
ادبیات 1399/10/10 8:00 دوازدهم عمومی
فارسی 1 1399/10/08 10:00 دهم عمومی
فارسی 2 1399/10/08 9:00 یازدهم عمومی
دین و زندگی 1399/10/08 8:00 دوازدهم عمومی
ریاضی 1 1399/10/06 10:00 دهم عمومی
حسابان 1 1399/10/06 9:00 یازدهم ریاضی فیزیک
ریاضی 2 1399/10/06 9:00 یازدهم علوم تجربی
فیزیک 1399/10/06 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
فیزیک 1399/10/06 8:00 دوازدهم علوم تجربی
مرحله 2 1399/09/28 8:00 دهم عمومی
مرحله 5 1399/09/28 8:00 دوازدهم عمومی
مرحله 2 1399/09/28 8:00 یازدهم عمومی
آمار و احتمال 1399/09/17 19:30 یازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 1 1399/09/15 19:30 دهم علوم تجربی
هندسه 1 1399/09/15 19:30 دهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 2 1399/09/15 19:30 یازدهم علوم تجربی
هندسه 2 1399/09/15 19:30 یازدهم ریاضی فیزیک
مرحله 4 1399/09/14 8:00 دوازدهم عمومی
ادبیات 1399/09/12 19:30 دهم عمومی
ادبیات 2 1399/09/12 19:30 یازدهم عمومی
دین و زندگی 1 1399/09/10 19:30 دهم عمومی
دین و زندگی 2 1399/09/10 19:30 یازدهم عمومی
فیزیک 1 1399/09/08 19:30 دهم عمومی
فیزیک 2 1399/09/08 19:30 یازدهم عمومی
سلامت و بهداشت 1399/09/06 18:00 دوازدهم عمومی
عربی 1 1399/09/05 19:30 دهم عمومی
عربی 2 1399/09/05 19:30 یازدهم عمومی
گسسته 1399/09/05 18:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
شیمی1 1399/09/04 19:30 دهم عمومی
شیمی 2 1399/09/04 19:30 یازدهم عمومی
هویت اجتماعی 1399/09/04 18:00 دوازدهم عمومی
شیمی 1399/09/03 18:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
شیمی 1399/09/03 18:00 دوازدهم علوم تجربی
زبان انگلیسی 1 1399/09/02 19:30 دهم عمومی
زبان انگلیسی 2 1399/09/02 19:30 یازدهم عمومی
زبان انگلیسی 1399/09/02 18:00 دوازدهم عمومی
ریاضی 2 1399/09/01 19:30 یازدهم علوم تجربی
ریاضیات 1 1399/09/01 19:30 دهم عمومی
حسابان 1 1399/09/01 19:30 یازدهم ریاضی فیزیک
فیزیک 1399/09/01 18:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
فیزیک 1399/09/01 18:00 دوازدهم علوم تجربی
مرحله 3 1399/08/30 8:00 دوازدهم عمومی
آمار و احتمال 1399/08/28 19:30 یازدهم عمومی
عربی 1399/08/28 18:00 دوازدهم عمومی
هندسه 1399/08/27 18:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 1399/08/27 18:00 دوازدهم علوم تجربی
دین و زندگی 1399/08/26 18:00 دوازدهم عمومی
دین و زندگی 1399/08/25 19:30 دهم عمومی
دین و زندگی 2 1399/08/25 19:30 یازدهم عمومی
حسابان 1399/08/25 18:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
ریاضی 3 1399/08/25 18:00 دوازدهم علوم تجربی
ادبیات 1399/08/24 18:00 دوازدهم عمومی
زبان انگلیسی 1 1399/08/17 19:30 دهم عمومی
زبان انگلیسی 2 1399/08/17 19:30 یازدهم عمومی
مرحله 1 1399/08/16 8:00 دهم عمومی
مرحله 2 1399/08/16 8:00 دوازدهم عمومی
مرحله 1 1399/08/16 8:00 یازدهم عمومی
عربی 1 1399/08/15 19:30 دهم عمومی
عربی 2 1399/08/15 19:30 یازدهم عمومی
شیمی 1399/08/14 21:30 دوازدهم ریاضی فیزیک
شیمی 1399/08/14 21:30 دوازدهم علوم تجربی
ادبیات 1399/08/12 21:30 دوازدهم ریاضی فیزیک
ادبیات 1399/08/12 21:30 دوازدهم علوم تجربی
عربی 1399/08/11 21:30 دوازدهم ریاضی فیزیک
عربی 1399/08/11 21:30 دوازدهم علوم تجربی
حسابان 1399/08/08 21:30 دوازدهم ریاضی فیزیک
ریاضی 3 1399/08/08 21:30 دوازدهم علوم تجربی
هندسه 1 1399/08/07 19:30 دهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 1 1399/08/07 19:30 دهم علوم تجربی
هندسه 2 1399/08/07 19:30 یازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 2 1399/08/07 19:30 یازدهم علوم تجربی
هندسه 1399/08/07 21:30 دوازدهم ریاضی فیزیک
فیزیک 1399/08/07 21:30 دوازدهم علوم تجربی
دینی 1399/08/05 21:30 دوازدهم ریاضی فیزیک
دینی 1399/08/05 21:30 دوازدهم علوم تجربی
مرحله 2 1399/08/02 8:00 دوازدهم عمومی
ادبیات 3 1399/07/30 22:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
ادبیات 3 1399/07/30 22:00 دوازدهم علوم تجربی
شیمی 1 1399/07/29 19:30 دهم عمومی
شیمی 2 1399/07/29 19:30 یازدهم عمومی
هندسه 3 1399/07/29 22:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
فیزیک 3 1399/07/29 22:00 دوازدهم علوم تجربی
شیمی 3 1399/07/28 22:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
شیمی 3 1399/07/28 22:00 دوازدهم علوم تجربی
زبان انگلیسی 3 1399/07/27 22:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
زبان انگلیسی 3 1399/07/27 22:00 دوازدهم علوم تجربی
عربی3 1399/07/23 22:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
عربی 3 1399/07/23 22:00 دوازدهم علوم تجربی
فیزیک3 1399/07/22 22:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
زیست 3 1399/07/22 22:00 دوازدهم علوم تجربی
گسسته 1399/07/21 22:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
ریاضی3 1399/07/21 22:00 دوازدهم علوم تجربی
ادبیات3 1399/07/20 22:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
ادبیات3 1399/07/20 22:00 دوازدهم علوم تجربی
مرحله 1 1399/07/18 8:00 دوازدهم عمومی
مرحله 1 1399/07/04 8:00 دوازدهم عمومی
درس 1 1399/06/05 22:00 دوازدهم عمومی
فصل 2 1399/06/04 22:00 دوازدهم عمومی
دین و زندگی 1399/06/03 22:00 دوازدهم عمومی
فیزیک 1399/06/02 22:00 دوازدهم عمومی
فارسی 1399/06/01 22:00 دوازدهم عمومی
شیمی 1399/05/29 22:00 دوازدهم عمومی
زیست شناسی 1399/05/28 22:00 دوازدهم علوم تجربی
هندسه 1399/05/28 22:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
ریاضی 3 1399/05/27 22:00 دوازدهم عمومی
عربی 1399/05/26 22:00 دوازدهم عمومی
فیزیک 1399/05/25 22:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
فیزیک 1399/05/25 22:00 دوازدهم علوم تجربی