دوره کامل گسسته

دوره کامل گسسته

مختص دانش آموزان پایه دوازدهم ریاضی

7
تست و یادآوری
رایگان 45
6
شمارش با تکرار
رایگان 45
5
شمارش با تکرار
رایگان 45
4
ترکیبات شمارش
رایگان 45
3
2
1
بخش 1
رایگان 45