لینک کلاسهای آنلاین کلاس دکتر قریب

شما از طریق جدول زیر می توانید به لینک کلاسهای پایه دوازدهم که بصورت آنلاین برگزار می گردد دسترسی داشته باشید. (این جدول بروز می شود)

ردیف درس پایه رشته لینک
1 فارسی 3 و نگارش 3 دوازدهم عمومی  http://online.movahed.sch.ir/farsi3
2 فیزیک 3 دوازدهم تجربی http://online.movahed.sch.ir/fizik3_tajrobi
3 هویت اجتماعی دوازدهم عمومی  http://online.movahed.sch.ir/hoviat_salamat
4 زیست شناسی 3 دوازدهم تجربی http://online.movahed.sch.ir/zist3
5 زبان خارجی 3 دوازدهم عمومی http://online.movahed.sch.ir/zaban3
6 شیمی 3 دوازدهم تجربی http://online.movahed.sch.ir/shimi3_tajrobi/
7 ریاضی 3 دوازدهم تجربی http://online.movahed.sch.ir/riazi3/
8 عربی 3 دوازدهم عمومی http://online.movahed.sch.ir/arabi3/
9 دینی 3 دوازدهم عمومی http://online.movahed.sch.ir/dini3/
10 مشاوره گروهی دوازدهم عمومی http://online.movahed.sch.ir/moshaver/