برنامه امتحانات نوبت اول دبیرستان موحد سال تحصیلی 1399-1400

امتحان تاریخ ساعت پایه رشته
آمار و احتمال 1399/10/29 9:00 یازدهم ریاضی فیزیک
شیمی 1 1399/10/27 10:00 دهم عمومی
شیمی 2 1399/10/27 9:00 یازدهم عمومی
گسسته 1399/10/27 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
دین و زندگی 1 1399/10/24 10:00 دهم عمومی
دین و زندگی 2 1399/10/24 9:00 یازدهم عمومی
هویت اجتماعی 1399/10/24 8:00 دوازدهم عمومی
شیمی 1399/10/23 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
شیمی 1399/10/23 8:00 دوازدهم علوم تجربی
دفاعی 1399/10/22 10:00 دهم عمومی
زمین شناسی 1399/10/22 9:00 یازدهم عمومی
رسانه 1399/10/21 10:00 دهم عمومی
انسان و محیط زیست 1399/10/21 9:00 یازدهم عمومی
سلامت و بهداشت 1399/10/21 8:00 دوازدهم عمومی
هندسه 1 1399/10/20 10:00 دهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 1 1399/10/20 10:00 دهم علوم تجربی
هندسه 2 1399/10/20 9:00 یازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 2 1399/10/20 9:00 یازدهم علوم تجربی
زبان انگلیسی 1 1399/10/20 8:00 دوازدهم عمومی
حسابان 1399/10/18 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
ریاضی 3 1399/10/18 8:00 دوازدهم علوم تجربی
زبان انگلیسی 1 1399/10/17 10:00 دهم عمومی
زبان انگلیسی 2 1399/10/17 9:00 یازدهم عمومی
نگارش 1399/10/16 8:00 دوازدهم عمومی
جغرافیا 1399/10/15 10:00 دهم عمومی
تاریخ 1399/10/15 9:00 یازدهم عمومی
عربی 1399/10/15 8:00 دوازدهم عمومی
نگارش 1 1399/10/14 10:00 دهم عمومی
نگارش 2 1399/10/14 9:00 یازدهم عمومی
فیزیک 1 1399/10/13 10:00 دهم عمومی
فیزیک 2 1399/10/13 9:00 یازدهم عمومی
هندسه 1399/10/13 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
زیست شناسی 1399/10/13 8:00 دوازدهم علوم تجربی
مدیریت خانواده و سبک زندگی 1399/10/11 8:00 دوازدهم عمومی
عربی 1 1399/10/10 10:00 دهم عمومی
عربی 2 1399/10/10 9:00 یازدهم عمومی
ادبیات 1399/10/10 8:00 دوازدهم عمومی
فارسی 1 1399/10/08 10:00 دهم عمومی
فارسی 2 1399/10/08 9:00 یازدهم عمومی
دین و زندگی 1399/10/08 8:00 دوازدهم عمومی
ریاضی 1 1399/10/06 10:00 دهم عمومی
حسابان 1 1399/10/06 9:00 یازدهم ریاضی فیزیک
ریاضی 2 1399/10/06 9:00 یازدهم علوم تجربی
فیزیک 1399/10/06 8:00 دوازدهم ریاضی فیزیک
فیزیک 1399/10/06 8:00 دوازدهم علوم تجربی