برنامه هفتگی تابستان پایه عمومی، رشته علوم تجربی، کلاس موقت دهم (سال تحصیلی 1399-1400)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
یکشنبه
ریاضی 1 دبیر: دکتر طاهر لطفی
--- --- --- ---
دوشنبه
فیزیك 1 دبیر: مهندس احسان خدامی
عربی، زبان قرآن 1 دبیر: سید عزت عمید
فیزیك 1 دبیر: مهندس احسان خدامی
شیمی 1 دبیر: دکتر بهزاد درباسی زاده
---

توضیحات:

زنگ اول از ساعت 09:00 الی 10:10 

زنگ دوم از ساعت 10:25 الی 11:35 

زنگ سوم 11:50 الی 13:00

زنگ چهارم 13:30 الی 14:40