برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه یازدهم، رشته علوم تجربی، کلاس ابوریحان (سال تحصیلی 1399-1400)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
زبان خارجی 2 دبیر: امیرحسین نوری
فیزیك 2 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشگری
ریاضی 2 دبیر: مهرداد غلامی
تربیت بدنی 2 دبیر: علیرضا دیانی
یکشنبه
فیزیك 2 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
زمین شناسی دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا
زیست شناسی 2 دبیر: مهدی حیدری
کارگاه کارآفرینی و تولید دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا
---
دوشنبه
زیست شناسی 2 دبیر: مهدی حیدری
ریاضی 2 دبیر: مهرداد غلامی
زیست شناسی 2 دبیر: مهدی حیدری
فارسی 2 دبیر: دکتر اباذر احمدی پرگو
---
سه شنبه
زبان خارجی 2 دبیر: امیرحسین نوری
فیزیك 2 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
انسان و محیط زیست دبیر: مهندس محمود دارابی
عربی، زبان قرآن 2 دبیر: سید عزت عمید
---
چهارشنبه
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشگری
نگارش 2 دبیر: دکتر اباذر احمدی پرگو
ریاضی 2 دبیر: مهرداد غلامی
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2 دبیر: حامد محمدی
---

توضیحات:

زنگ اول از ساعت 08:00 الی 09:20

زنگ دوم از ساعت 09:45 الی 11:05

زنگ سوم از ساعت 11:20 الی 12:45

زنگ چهارم از ساعت 13:10 الی 14:30