بانک سوالات دبیرستان موحد

درس تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3 | پایه دوازدهم | تمام رشته ها | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/19
درس عربی، زبان قرآن 1 | پایه دهم | تمام رشته ها | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/18
درس عربی، زبان قرآن 2 | پایه یازدهم | تمام رشته ها | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/18
درس فیزیك 3 | پایه دوازدهم | علوم تجربی | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/17
درس فیزیك 3 | پایه دوازدهم | ریاضی فیزیک | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/17
درس | پایه دهم | علوم تجربی | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/16
درس | پایه دهم | ریاضی فیزیک | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/16
درس فیزیك 2 | پایه یازدهم | تمام رشته ها | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/16
درس زیست شناسی 3 | پایه دوازدهم | علوم تجربی | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/12
درس حسابان 2 | پایه دوازدهم | ریاضی فیزیک | نوبت دوم | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1401/03/12