بانک سوالات دبیرستان موحد

درس هندسه 2 | پایه یازدهم | ریاضی فیزیک | نوبت اول | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1400/10/18
درس زبان خارجی 2 | پایه یازدهم | عمومی | نوبت اول | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1400/10/15
درس زبان خارجی 1 | پایه دهم | عمومی | نوبت اول | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1400/10/15
درس هندسه 3 | پایه دوازدهم | ریاضی فیزیک | نوبت اول | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1400/10/14
درس تفکر و سواد رسانه | پایه دهم | تمام رشته ها | نوبت اول | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1400/10/13
درس آمادگی دفاعی | پایه دهم | تمام رشته ها | نوبت اول | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1400/10/12
درس فیزیك 3 | پایه دوازدهم | ریاضی فیزیک | نوبت اول | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1400/10/12
درس نگارش 2 | پایه یازدهم | تمام رشته ها | نوبت اول | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1400/10/12
درس فیزیك 3 | پایه دوازدهم | علوم تجربی | نوبت اول | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1400/10/12
درس فیزیك 1 | پایه دهم | علوم تجربی | نوبت اول | سال تحصیلی 1400-1401 | تاریخ امتحان 1400/10/11