برنامه هفتگی تابستان پایه یازدهم، رشته علوم تجربی، کلاس یازدهم (سال تحصیلی 1399-1400)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
یکشنبه
زیست شناسی 2 دبیر: مهدی حیدری
زیست شناسی 2 دبیر: مهدی حیدری
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشگری
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشگری
---
دوشنبه
ریاضی 2 دبیر: مهرداد غلامی
ریاضی 2 دبیر: مهرداد غلامی
--- --- ---
سه شنبه
فیزیك 2 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
فیزیك 2 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
عربی، زبان قرآن 2 دبیر: سید عزت عمید
--- ---

توضیحات:

زنگ اول از ساعت 09:00 الی 10:10 

زنگ دوم از ساعت 10:25 الی 11:35 

زنگ سوم 11:50 الی 13:00

زنگ چهارم 13:30 الی 14:40