برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دوازدهم، رشته علوم تجربی، کلاس دکتر قریب (سال تحصیلی 1399-1400)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
هویت اجتماعی دبیر: پیمان ابراهیمی
فارسی 3 دبیر: سید محمد موسوی
فیزیك 3 دبیر: مهندس اشکان بشیری
زیست شناسی 3 دبیر: محسن پیروزنژاد
---
یکشنبه
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
زبان خارجی 3 دبیر: امیرحسین نوری
عربی، زبان قرآن 3 دبیر: شهاب رمضان
ریاضی 3 دبیر: دکتر محمد حسن گورانی
---
دوشنبه
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3 دبیر: خیراله اسماعیلی
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
نگارش 3 دبیر: سید محمد موسوی
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
---
سه شنبه
فیزیك 3 دبیر: مهندس اشکان بشیری
زیست شناسی 3 دبیر: محسن پیروزنژاد
فیزیك 3 دبیر: مهندس اشکان بشیری
زیست شناسی 3 دبیر: محسن پیروزنژاد
---
چهارشنبه
عربی، زبان قرآن 3 دبیر: شهاب رمضان
ریاضی 3 دبیر: دکتر محمد حسن گورانی
مشاوره دبیر: مجید مهری
ریاضی 3 دبیر: دکتر محمد حسن گورانی
---

توضیحات:

زنگ اول از ساعت 08:00 الی 09:20

زنگ دوم از ساعت 09:45 الی 11:05

زنگ سوم از ساعت 11:20 الی 12:45

زنگ چهارم از ساعت 13:10 الی 14:30