برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دهم، رشته علوم تجربی، کلاس مولوی (سال تحصیلی 1399-1400)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
شیمی 1 دبیر: دکتر بهزاد درباسی زاده
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
شیمی 1 دبیر: دکتر بهزاد درباسی زاده
---
یکشنبه
ریاضی 1 دبیر: ارسلان فیروزنیا
زیست شناسی 1 دبیر: مهدی حیدری
ریاضی 1 دبیر: ارسلان فیروزنیا
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1 دبیر: حامد محمدی
---
دوشنبه
فیزیك 1 دبیر: داوود نادری
عربی، زبان قرآن 1 دبیر: سید عزت عمید
فیزیك 1 دبیر: داوود نادری
زیست شناسی 1 دبیر: مهدی حیدری
---
سه شنبه
جغرافیای عمومی و استان شناسی دبیر: مهندس محمود دارابی
ریاضی 1 دبیر: ارسلان فیروزنیا
آمادگی دفاعی دبیر: مهدی قهرمانی
ریاضی 1 دبیر: ارسلان فیروزنیا
---
چهارشنبه
فارسی 1 دبیر: محسن تجربه کار
شیمی 1 دبیر: دکتر بهزاد درباسی زاده
نگارش 1 دبیر: محسن تجربه کار
فیزیك 1 دبیر: داوود نادری
تربیت بدنی 2 دبیر: علیرضا دیانی

توضیحات:

زنگ اول از ساعت 08:00 الی 09:20

زنگ دوم از ساعت 09:45 الی 11:05

زنگ سوم از ساعت 11:20 الی 12:45

زنگ چهارم از ساعت 13:10 الی 14:30