برنامه هفتگی تابستان پایه دهم، رشته علوم تجربی، کلاس موقت دهم (سال تحصیلی 1400-1401)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
یکشنبه --- ---
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
---
دوشنبه
فارسی 1 ریاضی و تجربی دبیر: علی ایمانی زاده
فارسی 1 ریاضی و تجربی دبیر: علی ایمانی زاده
زیست شناسی 1 دبیر: مهدی حیدری
زیست شناسی 1 دبیر: مهدی حیدری
---

توضیحات:

ساعت شروع و پایان هر کلاس به ترتیب زیر می باشد

زنگ اول: 9:00-10:10

زنگ دوم:10:25- 11:35

زنگ سوم:11:50-13:00

زنگ چهارم:13:30-14:40