برنامه هفتگی تابستان پایه دوازدهم، رشته علوم تجربی، کلاس دوازدهم (سال تحصیلی 1400-1401)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه ---
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
هویت اجتماعی دبیر: پیمان ابراهیمی
--- ---
یکشنبه --- --- ---
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
---
دوشنبه
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3 دبیر: خیراله اسماعیلی
فارسی 3 دبیر: سید محمد موسوی
---
فارسی 3 دبیر: سید محمد موسوی
---
سه شنبه --- ---
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
---
چهارشنبه ---
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
عربی، زبان قرآن 3 دبیر: سید عزت عمید
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
---