برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه یازدهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس خیام (سال تحصیلی 1400-1401)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
تاریخ معاصر دبیر: علی رسول زاده
زمین شناسی دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2 دبیر: مهدی قهرمانی
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
---
یکشنبه
فیزیك 2 دبیر: داوود نادری
آمار و احتمالات دبیر: سعید کشتکار گروسی
حسابان 1 دبیر: امیر پناهی فر
آمار و احتمالات دبیر: سعید کشتکار گروسی
---
دوشنبه
هندسه 2 دبیر: مهندس نادر امین پناه
هندسه 2 دبیر: مهندس نادر امین پناه
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
عربی، زبان قرآن 2 دبیر: حجت خطیبی
---
سه شنبه
حسابان 1 دبیر: امیر پناهی فر
زبان خارجی 2 دبیر: امیرحسین نوری
---
زبان خارجی 2 دبیر: امیرحسین نوری
تربیت بدنی 2 دبیر: علیرضا دیانی
چهارشنبه
فیزیك 2 دبیر: داوود نادری
فارسی 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
فیزیك 2 دبیر: داوود نادری
نگارش 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
---

توضیحات:

توجه داشته باشید درس تاریخ معاصر با درس انسان و محیط زیست تک زنگ بوده و 

درس زمین شناسی با درس شیمی تک زنگ می باشد.

زنگ اول: 9:20-8:00

زنگ دوم: 11:05-9:45

زنگ سوم: 12:45-11:20

زنگ چهارم: 14:30-13:10