برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه یازدهم، رشته علوم تجربی، کلاس رازی (سال تحصیلی 1400-1401)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
تاریخ معاصر دبیر: علی رسول زاده
زمین شناسی دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
تربیت بدنی 2 دبیر: سید مرتضی تیموری‌فرد
---
یکشنبه
زیست شناسی 2 دبیر: مهدی حیدری
فیزیك 2 دبیر: داوود نادری
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2 دبیر: مهدی قهرمانی
ریاضی 2 دبیر: امیر پناهی فر
---
دوشنبه
زیست شناسی 2 دبیر: مهدی حیدری
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
زیست شناسی 2 دبیر: مهدی حیدری
عربی، زبان قرآن 2 دبیر: حجت خطیبی
---
سه شنبه
زبان خارجی 2 دبیر: امیرحسین نوری
---
زبان خارجی 2 دبیر: امیرحسین نوری
ریاضی 2 دبیر: امیر پناهی فر
---
چهارشنبه
فارسی 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
فیزیك 2 دبیر: داوود نادری
نگارش 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
فیزیك 2 دبیر: داوود نادری
---

توضیحات:

توجه داشته باشید درس تاریخ معاصر با درس انسان و محیط زیست تک زنگ بوده و 

درس زمین شناسی با درس شیمی تک زنگ می باشد.

زنگ اول: 9:20-8:00

زنگ دوم: 11:05-9:45

زنگ سوم: 12:45-11:20

زنگ چهارم: 14:30-13:10