برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس فردوسی (سال تحصیلی 1400-1401)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
---
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
--- ---
یکشنبه
هندسه 1 دبیر: سعید کشتکار گروسی
فارسی 1 دبیر: علی ایمانی زاده
--- --- ---
دوشنبه --- --- ---
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
---
سه شنبه
هندسه 1 دبیر: سعید کشتکار گروسی
--- --- --- ---
چهارشنبه
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
نگارش 1 دبیر: علی ایمانی زاده
--- ---