برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دوازدهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس فارابی (سال تحصیلی 1400-1401)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
فارسی 3 دبیر: سید محمد موسوی
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
مشاوره دبیر: مجید مهری
--- ---
یکشنبه --- ---
زبان خارجی 3 دبیر: امیرحسین نوری
--- ---
دوشنبه ---
نگارش 3 دبیر: سید محمد موسوی
---
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3 دبیر: خیراله اسماعیلی
---
سه شنبه ---
هندسه 3 دبیر: مهندس نادر امین پناه
---
هندسه 3 دبیر: مهندس نادر امین پناه
---
چهارشنبه ---
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
عربی، زبان قرآن 3 دبیر: سید عزت عمید
هویت اجتماعی دبیر: پیمان ابراهیمی
---