برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دوازدهم، رشته علوم تجربی، کلاس قریب (سال تحصیلی 1400-1401)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه ---
فارسی 3 دبیر: سید محمد موسوی
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
هویت اجتماعی دبیر: پیمان ابراهیمی
---
یکشنبه
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
زبان خارجی 3 دبیر: امیرحسین نوری
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
--- ---
دوشنبه
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3 دبیر: خیراله اسماعیلی
مشاوره دبیر: مجید مهری
نگارش 3 دبیر: سید محمد موسوی
--- ---
سه شنبه
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
---
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
--- ---
چهارشنبه
عربی، زبان قرآن 3 دبیر: سید عزت عمید
---
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
--- ---