برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دهم، رشته علوم انسانی، کلاس حافظ (سال تحصیلی 1401-1402)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
علوم و فنون ادبی 1 دبیر: سید محمد موسوی
ریاضی و آمار 1 دبیر: رضا صوابی
عربی، زبان قرآن 1 دبیر: حسن هشترودی
تربیت بدنی دبیر: رضا رجب زاده
---
یکشنبه
منطق دبیر: حسن هشترودی
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
تفکر و سواد رسانه دبیر: سجاد عباسقلی ساوجبلاغی
اقتصاد دبیر: نصرالله غفرانی
---
دوشنبه
علوم و فنون ادبی 1 دبیر: سید محمد موسوی
ریاضی و آمار 1 دبیر: رضا صوابی
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1 دبیر: حسن هشترودی
عربی، زبان قرآن 1 دبیر: حسن هشترودی
---
سه شنبه
اقتصاد دبیر: نصرالله غفرانی
تاریخ دبیر: نصرالله غفرانی
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
فارسی 1 انسانی دبیر: امیر جلالی مطلق
---
چهارشنبه
جامعه شناسی دبیر: نصرالله غفرانی
جغرافیای عمومی و استان شناسی دبیر: نصرالله غفرانی
نگارش 1 انسانی دبیر: امیر جلالی مطلق
ریاضی و آمار 1 دبیر: رضا صوابی
---

توضیحات:

درس رسانه به صورت تک زنگ با درس دفاعی می باشد.