برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دهم، رشته علوم تجربی، کلاس مولوی (سال تحصیلی 1401-1402)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه ---
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
فارسی 1 دبیر: علی ایمانی زاده
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
---
یکشنبه
زیست شناسی 1 دبیر: مهدی حیدری
---
زیست شناسی 1 دبیر: مهدی حیدری
--- ---
دوشنبه
جغرافیای عمومی و استان شناسی دبیر: محمد مهدی مسلمی
زیست شناسی 1 دبیر: مهدی حیدری
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
تربیت بدنی دبیر: علی اکبر ترابیان
---
سه شنبه
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
حل تمرین ریاضی 1 دبیر: علی حمیدی
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
---
چهارشنبه
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
--- ---
نگارش 1 دبیر: علی ایمانی زاده
---

توضیحات:

درس رسانه بصورت تك زنگ با درس دفاعي مي باشد.