برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس رودکی (سال تحصیلی 1401-1402)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
فارسی 1 دبیر: علی ایمانی زاده
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
تربیت بدنی دبیر: رضا رجب زاده
---
یکشنبه --- --- ---
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
---
دوشنبه
حل تمرین فیزیک 1 دبیر: علی حمیدی
---
جغرافیای عمومی و استان شناسی دبیر: محمد مهدی مسلمی
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
---
سه شنبه
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
---
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
--- ---
چهارشنبه --- ---
نگارش 1 دبیر: علی ایمانی زاده
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
---

توضیحات:

درس رسانه بصورت تك زنگ با درس دفاعي مي باشد.