برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس سعدی (سال تحصیلی 1401-1402)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
فارسی 1 دبیر: علی ایمانی زاده
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
--- --- ---
یکشنبه
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
---
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
جغرافیای عمومی و استان شناسی دبیر: محمد مهدی مسلمی
---
دوشنبه ---
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
حل تمرین فیزیک 1 دبیر: علی حمیدی
تربیت بدنی دبیر: علی اکبر ترابیان
---
سه شنبه
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
---
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
---
چهارشنبه ---
نگارش 1 دبیر: علی ایمانی زاده
--- --- ---

توضیحات:

درس رسانه بصورت تك زنگ با درس دفاعي مي باشد.