برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس فردوسی (سال تحصیلی 1401-1402)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
---
جغرافیای عمومی و استان شناسی دبیر: محمد مهدی مسلمی
فارسی 1 دبیر: علی ایمانی زاده
---
یکشنبه --- ---
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
---
دوشنبه
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
حل تمرین فیزیک 1 دبیر: علی حمیدی
---
تربیت بدنی دبیر: علی اکبر ترابیان
---
سه شنبه ---
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
---
چهارشنبه
نگارش 1 دبیر: علی ایمانی زاده
--- --- --- ---

توضیحات:

درس رسانه بصورت تك زنگ با درس دفاعي مي باشد.