برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه یازدهم، رشته علوم تجربی، کلاس رازی (سال تحصیلی 1401-1402)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
ریاضی 2 دبیر: رضا صوابی
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
انسان و محیط زیست دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا
تربیت بدنی دبیر: رضا رجب زاده
---
یکشنبه
زبان خارجی 2 دبیر: امیرحسین نوری
زیست شناسی 2 دبیر: مهدی حیدری
عربی، زبان قرآن 2 دبیر: حسن هشترودی
زمین شناسی دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا
---
دوشنبه
زیست شناسی 2 دبیر: مهدی حیدری
فیزیك 2 دبیر: حسام خدابنده لو
زیست شناسی 2 دبیر: مهدی حیدری
ریاضی 2 دبیر: رضا صوابی
---
سه شنبه
زبان خارجی 2 دبیر: امیرحسین نوری
فارسی 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
فیزیك 2 دبیر: حسام خدابنده لو
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2 دبیر: حسن هشترودی
---
چهارشنبه
ریاضی 2 دبیر: رضا صوابی
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
فیزیك 2 دبیر: حسام خدابنده لو
نگارش 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
---

توضیحات:

درس محيط زيست بصورت تك زنگ با درس تاريخ معاصر مي باشد.