برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دوازدهم، رشته علوم تجربی، کلاس ابن سینا (سال تحصیلی 1401-1402)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
فارسی 3 دبیر: سید محمد موسوی
ریاضی 3 دبیر: امیر پناهی فر
مشاوره دبیر: مجید مهری
---
یکشنبه
زیست شناسی 3 دبیر: ایمان صادقیان
زیست شناسی 3 دبیر: ایمان صادقیان
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
---
دوشنبه
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3 دبیر: خیراله اسماعیلی
نگارش 3 دبیر: سید محمد موسوی
ریاضی 3 دبیر: امیر پناهی فر
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
---
سه شنبه
زیست شناسی 3 دبیر: ایمان صادقیان
زیست شناسی 3 دبیر: ایمان صادقیان
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
زبان خارجی 3 دبیر: امیرحسین نوری
---
چهارشنبه
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
عربی، زبان قرآن 3 دبیر: سید عزت عمید
ریاضی 3 دبیر: امیر پناهی فر
هویت اجتماعی دبیر: پیمان ابراهیمی
---