برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه یازدهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس خیام (سال تحصیلی 1402-1403)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
آمار و احتمالات دبیر: محمد علی رضایی
زبان خارجی 2 دبیر: حسن امامیان راسخ
تربیت بدنی دبیر: علی اکبر ترابیان
---
یکشنبه
زمین شناسی دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا
حسابان 1 دبیر: رضا صوابی
زبان خارجی 2 دبیر: حسن امامیان راسخ
عربی، زبان قرآن 2 دبیر: وهاب اصغری
---
دوشنبه
هندسه 2 دبیر: سامان اسپهرم
فیزیك 2 دبیر: داوود نادری
فارسی 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
حسابان 1 دبیر: رضا صوابی
---
سه شنبه
آمار و احتمالات دبیر: محمد علی رضایی
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
هندسه 2 دبیر: سامان اسپهرم
نگارش 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
چهارشنبه
حسابان 1 دبیر: رضا صوابی
فیزیك 2 دبیر: داوود نادری
فیزیك 2 دبیر: داوود نادری
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2 دبیر: محسن منصوری
انسان و محیط زیست دبیر: مصطفی مجدیان خو