برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه یازدهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس خوارزمی (سال تحصیلی 1402-1403)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
آمار و احتمالات دبیر: محمد علی رضایی
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
فیزیك 2 دبیر: علی رضا انتصاری
زبان خارجی 2 دبیر: حسن امامیان راسخ
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
یکشنبه
حسابان 1 دبیر: رضا صوابی
زبان خارجی 2 دبیر: حسن امامیان راسخ
عربی، زبان قرآن 2 دبیر: وهاب اصغری
تربیت بدنی دبیر: علی اکبر ترابیان
---
دوشنبه
حسابان 1 دبیر: رضا صوابی
هندسه 2 دبیر: سامان اسپهرم
حسابان 1 دبیر: رضا صوابی
فارسی 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
---
سه شنبه
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
نگارش 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
آمار و احتمالات دبیر: محمد علی رضایی
هندسه 2 دبیر: سامان اسپهرم
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2 دبیر: محسن منصوری
چهارشنبه
زمین شناسی دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا
فیزیك 2 دبیر: علی رضا انتصاری
فیزیك 2 دبیر: علی رضا انتصاری
انسان و محیط زیست دبیر: مصطفی مجدیان خو
---