برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه یازدهم، رشته علوم تجربی، کلاس رازی (سال تحصیلی 1402-1403)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
زبان خارجی 2 دبیر: حسن امامیان راسخ
ریاضی 2 دبیر: رضا صوابی
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
تربیت بدنی دبیر: علی اکبر ترابیان
---
یکشنبه
عربی، زبان قرآن 2 دبیر: وهاب اصغری
زمین شناسی دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا
زیست شناسی 2 دبیر: مهدی حیدری
زبان خارجی 2 دبیر: حسن امامیان راسخ
---
دوشنبه
فارسی 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
ریاضی 2 دبیر: رضا صوابی
زیست شناسی 2 دبیر: مهدی حیدری
فیزیك 2 دبیر: علی رضا انتصاری
---
سه شنبه
نگارش 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
زیست شناسی 2 دبیر: مهدی حیدری
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2 دبیر: محسن منصوری
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
چهارشنبه
فیزیك 2 دبیر: علی رضا انتصاری
انسان و محیط زیست دبیر: مصطفی مجدیان خو
ریاضی 2 دبیر: رضا صوابی
فیزیك 2 دبیر: علی رضا انتصاری
---