برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دوازدهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس فارابی (سال تحصیلی 1402-1403)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
هندسه 3 دبیر: مهندس نادر امین پناه
فارسی 3 دبیر: سید محمد موسوی
ریاضیات گسسته دبیر: محمد علی رضایی
---
یکشنبه
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
حسابان 2 دبیر: امیر پناهی فر
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
---
دوشنبه
هندسه 3 دبیر: مهندس نادر امین پناه
زبان خارجی 3 دبیر: مهدی مهدیون
مشاوره تحصیلی پایه دوازدهم دبیر: مجید مهری
حسابان 2 دبیر: امیر پناهی فر
---
سه شنبه
حسابان 2 دبیر: امیر پناهی فر
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3 دبیر: خیراله اسماعیلی
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
---
چهارشنبه
عربی، زبان قرآن 3 دبیر: سید عزت عمید
فارسی 3 دبیر: سید محمد موسوی
ریاضیات گسسته دبیر: محمد علی رضایی
هویت اجتماعی دبیر: سید حسین آقامیر
---