برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دوازدهم، رشته علوم تجربی، کلاس ابن سینا (سال تحصیلی 1402-1403)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
فارسی 3 دبیر: سید محمد موسوی
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
هویت اجتماعی دبیر: سید حسین آقامیر
---
یکشنبه
زیست شناسی 3 دبیر: محسن نجفی نژاد
زیست شناسی 3 دبیر: محسن نجفی نژاد
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
دوشنبه
ریاضی 3 دبیر: امیر پناهی فر
ریاضی 3 دبیر: امیر پناهی فر
زبان خارجی 3 دبیر: مهدی مهدیون
--- ---
سه شنبه
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
ریاضی 3 دبیر: امیر پناهی فر
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3 دبیر: خیراله اسماعیلی
مشاوره تحصیلی پایه دوازدهم دبیر: مجید مهری
---
چهارشنبه
زیست شناسی 3 دبیر: آرمان فرشاد
زیست شناسی 3 دبیر: آرمان فرشاد
عربی، زبان قرآن 3 دبیر: سید عزت عمید
فارسی 3 دبیر: سید محمد موسوی
---