دومین جلسه شورای دانش آموزی

دسته بندی: فعالیتهای پرورشی | توسط : سجاد عباسقلی ساوجبلاغی | 1401/10/15

دومین جلسه شورای دانش آموزی

در هفتم دی ماه سال جاری , دومین جلسه شورای دانش آموزی با حضور اعضای منتخب دبیرستان برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا آقای ساوجبلاغی معاون پرورشی مدرسه شرح وظایف شورای دانش آموزی را برای  اعضا تشریح کرده و نیز ساختار کمیته های شورای دانش اموزی را و وظایف هر کمیته را برای اعضا یاداوری نمودند .

در این جلسه ابتدا انتخابات هیئت رئیسه شورای دانش آموزی برگزار شده و پس از برگزاری این انتخابات مسئولین کمیته ها انتخاب شدند .

بر این اساس آقای نیکان فرمانی به عنوان رئیس شورای دانش آموزی دبیرستان برای سال تحصیلی 1401-02 انتخاب شدند .

مسئولین کمیته های شورای دانش آموزی

1- کمیته فرهنگ , قرآن و معارف اسلامی آقای ایلیا جعفریان

2- کمیته بهداشت  آقای سینا مهدی پور کندری

3- کمیته علمی , آموزشی و پژوهشی آقای حسین شادفر

4- کمیته هنری آقای نیکان فرمانی

5- کمیته سیاسی و اجتماعی آقای بهتام افتخار

6- کمیته تعاون و فعالیت های گروهی آقای امیرعلی بخشی

7- کمیته ورزشی آقای حسام شریفی فرد