محتوای تولید شده دبیران پایه دوازدهم

جزوه زیست فصل اول سال دوازدهم
نویسنده: محسن پیروزنژاد ناشر: دبیرستان غیر دولتی موحد تعداد صفحات: 16
شیمی دهم رشته ریاضی پایه دوازدهم
نویسنده: رادبه قوسی ناشر: دبیرستان غیر دولتی موحد تعداد صفحات: 80
جزوه شیمی پایه دوازدهم
نویسنده: مهندس سید سعید جدی ناشر: دبیرستان غیر دولتی موحد تعداد صفحات: 86
اسید و باز
نویسنده: مهندس سید سعید جدی ناشر: دبیرستان غیر دولتی موحد تعداد صفحات: 30
تعادل
نویسنده: مهندس سید سعید جدی ناشر: دبیرستان غیر دولتی موحد تعداد صفحات: 18
فرمول ها و واکنش های شیمیایی
نویسنده: مهندس سید سعید جدی ناشر: دبیرستان غیر دولتی موحد تعداد صفحات: 38