بانک سوالات دبیرستان موحد

نمونه سوالات گردآوری شده دبیران - پایه دهم
درس جغرافیای عمومی و استان شناسی | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دهم |تمام رشته ها | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس هندسه 1 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دهم |ریاضی فیزیک | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس فیزیک 1 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دهم |ریاضی فیزیک | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس فارسی 1 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دهم |تمام رشته ها | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس عربی، زبان قرآن 1 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دهم |تمام رشته ها | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس ریاضی و آمار 1 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دهم |علوم انسانی | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس ریاضی 1 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دهم |علوم تجربی | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس منطق | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دهم |علوم انسانی | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس زبان خارجی 1 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دهم |تمام رشته ها | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دهم |تمام رشته ها | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11