برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 1403-1402

دسته بندی: اخبار مدرسه، فعالیتهای پرورشی | توسط : مرتضی زاهدی | 1402/08/11

برگزاری انتخابات شورای دانش‌آموزی؛ تمرین مشارکت و مسئولیت‌پذیری


در اجرای بخشنامه مورخ 1402/08/07 اداره آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران به منظور آشنایی دانش آموزان از اهداف و ضرورت تشکل های دانش آموزی بویژه شورای دانش آموزی ، معاون محترم پرورشی در چند نوبتمراسم صبحگاهی مطالبی را در این قضیه ایراد نمودند و دانش آموزان را با اهداف و چگونگی شکل گیری شورای دانش آموزی آشنا ساختند.

 

دانش آموزان داوطلب شورای دانش آموزی به نوبت در مراسم صبحگاهی نسبت به معرفی خود و برنامه های مشارکتی خود به دانش آموزان توضیحاتی ارائه دادند و سپس هر یک از داوطلبان در قالب فرمت های جداگانه مشخصات برنامه های خود را در اختیار معاون پرورشی قراردادند و آن فرمت ها جهت اطلاع دانش آموزان در تابلو های مدرسه نصب گردید.

نهایتا روز چهارشنبه مورخ 1402/08/10 با حضور معاون پرورشی، معاون انضباطی، اجرایی و مشاوران مراسم رای گیری از دانش آموزان بدیهی آمد. که نتایج به شرح ذیل اعلام می گیردد.

بدیهی است مدیر دبیرستان دستورالعمل های مربوطه و مشخص های اصلی و علی البدل طی جلسه ای با حضور مدیر دبیرستان و مسئول پرورشی تعیین خواهد شد . اعضای شورای دانش آموزی در این جلسه با وظایف و حدود اختیارات خود آشنا خواهند شد.
نهایتا 7 نفر از کاندیده های شورای دانش آموزی که 5 نفر از شورای اصلی می باشند و دو نفر هم علی البدل و نیز  5 نفر از آرای باطله انجام شد .