کارگاه بافت شناسی پژوهشگاه رویان

دسته بندی: اخبار مدرسه | توسط : دبیرستان موحد | 1399/03/09

در جلسه دوم کارگاه پژوهشگاه رویان کارگاهی با موضوع بافت شناسی در این مرکز برای گروه دوم دانش اموزان دبیرستان برگزار گردید.


در این جلسه جزوه سرکار خانم نوبخت مدرس مجموعه در ابتدا دانش آموزان را با آناتومی بدن آشنا کرده و جزئیات آن را در تخته برای دانش آموزان طراحی کرده و به نمایش گذاشتند و مبنای تئوری این بحث را توضیح داده و روش های نمونه گیری‌های مختلف از بدن را نام برده و شرح دادند.


سپس در بخش دوم ابتدا نمونه های مختلف نگهداری شده در مواد نگه دارنده به دانش آموزان نمایش داده شد و پس از آن دستگاه های مختلف که در بحث بافت شناسی و نمونه برداری مورد استفاده قرار می گیرند را نشان داده و طرز کار هر یک را برای دانش آموزان آموزش دادند و پس از آن دانش آموزان خود به نمونه گیری و برش از اجزای و سپس تهیه لام های کاربردی جهت رنگ کردن نمونه ها و بررسی آنها زیر میکروسکوپ پرداختند.


در ادامه بخشی از دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده در این کارگاه قرار داده شده است.