بانک سوالات دبیرستان موحد

نمونه سوالات گردآوری شده دبیران - پایه یازدهم
درس هندسه 2 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه یازدهم |ریاضی فیزیک | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس فیزیك 2 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه یازدهم |تمام رشته ها | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس عربی، زبان قرآن 2 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه یازدهم |تمام رشته ها | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس شیمی 2 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه یازدهم |تمام رشته ها | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس زمین شناسی | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه یازدهم |تمام رشته ها | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس ریاضی 2 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه یازدهم |علوم تجربی | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس حسابان 1 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه یازدهم |ریاضی فیزیک | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس آمار و احتمالات | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه یازدهم |ریاضی فیزیک | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس فارسی 2 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه یازدهم |تمام رشته ها | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس زبان خارجی 2 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه یازدهم |تمام رشته ها | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11