بانک سوالات دبیرستان موحد

نمونه سوالات گردآوری شده دبیران - پایه دوازدهم
درس هندسه 3 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دوازدهم |ریاضی فیزیک | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس ریاضیات گسسته | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دوازدهم |ریاضی فیزیک | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس فیزیك 3 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دوازدهم |تمام رشته ها | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس عربی، زبان قرآن 3 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دوازدهم |عمومی | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس شیمی 3 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دوازدهم |عمومی | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس زیست شناسی 3 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دوازدهم |علوم تجربی | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس زبان خارجی 3 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دوازدهم |عمومی | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس ریاضی 3 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دوازدهم |ریاضی فیزیک | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دوازدهم |عمومی | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11
درس حسابان 2 | نمونه سوالات گردآوری شده دبیران | پایه دوازدهم |ریاضی فیزیک | آزمون تشریحی | سال تحصیلی 1401-1402 | تاریخ امتحان 1402/07/11